Verlof aanvragen

Extra verlof is mogelijk als er de volgende belangrijke omstandigheden zijn:
  • Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te voren op school melden
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan
  • een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind (ouders, (over)grootouders, broers/zusters, ooms/tantes.
  • een 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  • een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
  • gezinsuitbreiding
  • verhuizing
  • ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters
  • overlijden (inclusief begrafenis/crematie) van ouders, grootouders, broers of zusters, (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten (3e en 4e graad).

Extra verlof voor vakantie is uitsluitend mogelijk als het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er mag dus geen vrij gegeven worden als er bijvoorbeeld sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang weekend. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.

Hoe vraagt u extra verlof aan?
Een verzoek om extra verlof moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. Extra verlof voor vakantie moet minimaal twee maanden van te voren worden aangevraagd. Op school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar of klik hier om formulier het zelf te printen.

Beslissing op een verlofaanvraag.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof voor ‘andere gewichtige omstandigheden’ moet zo vroeg mogelijk bij de directeur worden ingediend.
De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag als het een periode betreft van maximaal 10 schooldagen. Als het een verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen betreft dan beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente na de mening van de directeur te hebben gehoord.