Schooldocumenten

Schoolgids en schoolplan

schoolgids 2023-2024
schoolplan 2023-2027

Reglementen en protocollen

Onze reglementen en protocollen staan op de website van ons bestuur. Volgt u deze LINK om de documenten in te kunnen zien.

Het gaat om de volgende documenten:
-Klachtenregeling
-Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op school
-Gedragscode
-Sociale media reglement
-Privacyreglement
-Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
-Protocol schorsing en verwijdering 

Beleid 

borgingsdocument/pestprotocol PBS
protocol meerbegaafdheid
actief burgerschap
huiswerkbeleid
voedingsbeleid
sponsorbeleid
protocol scheiding
veiligheidsplan
luizenprotocol
schoolondersteuningsprofiel 2022-2023
In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar u vindt ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het Samenwerkingsverband.

Overig

aanvraag buitengewoon verlof
inschrijfformulier nieuwe leerling