MR/OR

 

Medezeggenschapsraad (MR)


De wet op de medezeggenschap regelt de medezeggenschap van ouders/verzorgers en personeel. Elke school moet dan ook een medezeggenschapsraad (MR) hebben. De MR is bevoegd alle zaken die de school aangaan te bespreken. Sommige onderwerpen zoals begroting, formatie en het activiteitenplan van de school zijn vaste jaarlijks terugkerende onderwerpen op de MR agenda. Andere onderwerpen zoals de keuze voor nieuwe onderwijsmethoden, veiligheid op school e.d. komen op initiatief van de oudergeleding, de directie of personeelsgeleding op de agenda.

In het MR-reglement, dat een wettelijke basis heeft, is geregeld wanneer de ouder- en de teamgeleding advies- of instemmingsrecht hebben. De MR van obs De Schatkist bestaat uit 4 leden, 2 ouders en 2 leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders. De teamgeleding wordt gekozen uit en door de teamleden. De directeur is geen lid van de MR. Als adviseur is hij meestal wel aanwezig bij vergaderingen. De MR vergadert 6 tot 10 maal per jaar. De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar, waarna zij zich opnieuw verkiesbaar kunnen stellen. 

oudergeleding:     Jeffrey Boiten en Mylene Boer
teamgeleding:      Simone van Wijk (voorzitter) en Jasmin Smit
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Het schoolbestuur(=bevoegd gezag) met meer dan een school stelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden. De GMR treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de MR van die scholen. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse positie.
De 3 scholen van de gemeente Lingewaal hebben met 1 ouder en 1 leerkracht zitting in de GMR.

De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Zo zijn er door de stichting O2A5 reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd.


Ouderraad


Onze school heeft een enthousiaste en actieve Ouderraad (OR). De rechten, plichten en afspraken binnen de ouderraad zijn beschreven in eigen statuten en een huishoudelijk reglement. Het doel van de OR is om onze kinderen een leuke schooltijd te bezorgen door mee te denken en mee te doen met verschillende activiteiten. Ze organiseren activiteiten, in samenwerking met het team, zoals Sinterklaas, Kerst, jaarafsluiting en nog veel meer. Ze zijn een klankbord voor ouders en team en ondersteunen de Medezeggenschapsraad.

De Ouderraad overlegt gemiddeld 1 keer per maand, bij activiteiten (in kleinere commissie) frequenter. Daarnaast is er 1 keer per jaar een jaarvergadering voor de leden waarin we niet alleen terug kijken maar ook naar de toekomst. De Ouderraad heeft een eigen budget wat o.a. ingezet wordt om leuke activiteiten te bekostigen. Hiervoor wordt van de ouders een (vrijwillige) bijdrage van € 20,00 per kind gevraagd.


De ouderraad blijft graag met u in contact, onze vergaderingen en verslagen zijn openbaar.